Author Archives: sonext 02

RPA ปฏิวัติ กระบวนการทำงาน ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก ทำหน้าที่ขับเคลื่อนสินค้าและบริการต่างๆ ไปยังผู้บริโภคทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโลจิสติกส์เผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น ต้นทุนที่สูง แรงกดดันด้านเวลา และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

RPAกับงานบัญชี ปฏิวัติงานด้านบัญชี อีกขั้นสู่องค์กรที่ยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมบัญชีไม่เคยหยุดนิ่งไปเสียทีเดียว และหนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามาช่วยเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมนี้คือ Robotic Process Automation (RPA) หรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานที่เป็นรูปแบบกำหนดไว้ล่วงหน้า

Digital transformation เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน

Digital Transformation ไม่ได้เป็นเพียงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้งานในองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร, กระบวนการทำงาน, และวิธีการจัดการทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

งานเยอะ ?ให้ RPA (Robotic Process Automation) ช่วย

หนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ RPA (Robotic Process Automation) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ทำงานอัตโนมัติแทนมนุษย์ โดยสามารถทำงานซ้ำๆ ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานด้วยมนุษย์ได้อีกด้วย

RPA คืออะไร ? มาทำความรู้จัก RPA กัน

RPA คืออะไร RPAหรือ Robotic Process Automation คือ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการทำงานแบบอัตโนมัติ โดยเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ในการทำงานซ้ำ ๆ รูปแบบเดิม ๆ เช่น การกรอกข้อมูล การประมวลผลเอกสาร

ข้อมูล คืออะไร ?มีประโยชน์และความสำคัญอย่างไร? กับองค์กร

ข้อมูล(data) เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างมากในทั้งด้านธุรกิจและการบริหาร เนื่องจากข้อมูลนั้นสามารถที่จะส่งเสริมการตัดสินใจที่ดีขึ้น การวางแผนทางธุรกิจ และการพัฒนาองค์กร การใช้ข้อมูลที่ดีจะช่วยในการตัดสินใจและบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Digitalization คืออะไร และสำคัญอย่างไร

Digitalization นั้นคือ การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ (Business Model) หรือปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการทำงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน และความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว