จ้างพนักงาน บัญชี เพิ่มกับใช้ระบบRPAเข้ามาช่วยทำงาน ต่างกันอย่างไร?

บัญชี

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อทุกธุรกิจ การใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมคือ Robotic Process Automation (RPA) ซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อทำงานอัตโนมัติในหลายแผนก หนึ่งในนั้นคือแผนก บัญชี

พนักงาน บัญชี

พนักงานฝ่าย บัญชี เป็นบุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการดำเนินการทางการเงิน เช่น การบันทึกข้อมูลการเงิน การตรวจสอบความถูกต้องของรายการเงิน และการจัดทำรายงานทางการเงิน พนักงานฝ่ายการเงินมีบทบาทสำคัญในการรักษาความถูกต้องและความเป็นไปได้ของกระบวนการทางการเงิน

RPA (Robotic Process Automation)

RPA ย่อมาจาก Robotic Process Automation เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อจำลองการทำงานของพนักงาน บนคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ RPA จะทำหน้าที่ “คลิก” “พิมพ์” และ “ป้อนข้อมูล” แทนพนักงาน ช่วยให้ทำงานซ้ำๆ ได้รวดเร็ว แม่นยำ และประหยัดเวลา

RPA

แต่การตัดสินใจว่าควรจ้างพนักงานบัญชีเพิ่มหรือใช้ระบบ RPA นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง บทความนี้จึงจะมาเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของทั้งสองวิธี เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

การจ้างพนักงานบัญชี

ข้อดี

 • ความยืดหยุ่น: พนักงานสามารถปรับตัวและจัดการกับงานที่หลากหลายได้ ตัวอย่างเช่น พนักงานบัญชีสามารถช่วยติดตามรายรับรายจ่าย จัดทำงบการเงิน ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน เตรียมเอกสารสำหรับการเสียภาษี และอื่นๆ
 • การวิเคราะห์และตัดสินใจ: พนักงานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ ตัวอย่างเช่น พนักงานบัญชีสามารถวิเคราะห์งบการเงินเพื่อหาจุดอ่อนของธุรกิจ ตัดสินใจเลือกวิธีการลงทุนที่เหมาะสม หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการภาษี
 • ทักษะการสื่อสาร: พนักงานสามารถสื่อสารกับลูกค้าและหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น พนักงานบัญชีสามารถอธิบายรายละเอียดในงบการเงินให้ลูกค้าเข้าใจ ตอบคำถามเกี่ยวกับภาษี หรือประสานงานกับหน่วยงานราชการ
 • ความเข้าใจธุรกิจ: พนักงานสามารถเข้าใจภาพรวมของธุรกิจและนำความรู้มาปรับใช้กับงานได้ ตัวอย่างเช่น พนักงานบัญชีสามารถเข้าใจกลยุทธ์ของธุรกิจและนำเสนอข้อมูลทางการเงินที่สนับสนุนกลยุทธ์นั้น

ข้อเสีย

 • ต้นทุน: การจ้างพนักงานมีค่าใช้จ่ายสูง ธุรกิจต้องจ่ายเงินเดือน ค่าสวัสดิการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การฝึกอบรม: จำเป็นต้องฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็น ธุรกิจต้องลงทุนในโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ความผิดพลาด: พนักงงานมักมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด พนักงานบัญชีอาจทำผิดพลาดในการป้อนข้อมูล คำนวณ หรือจัดทำเอกสาร

การใช้ระบบ RPA

ข้อดี

 • ความรวดเร็ว: RPA ทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำกว่าพนักงาน RPA สามารถทำงานซ้ำๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยไม่ต้องพัก
 • ประสิทธิภาพ: RPA ช่วยลดเวลาและต้นทุนในการทำงาน RPA สามารถทำงานอัตโนมัติ ช่วยให้พนักงานมีเวลามากขึ้นสำหรับงานอื่นๆ
 • ความถูกต้อง: RPA ทำงานโดยอัตโนมัติ ช่วยลดความผิดพลาดจากพนักงาน RPA ลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูล คำนวณ หรือจัดทำเอกสาร
 • การทำงานตลอด 24/7: RPA ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ RPA ช่วยให้ธุรกิจของคุณทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องหยุดพัก

ข้อเสีย

 • การลงทุนเริ่มต้น: การลงทุนในระบบ RPA มีค่าใช้จ่ายสูง ธุรกิจต้องลงทุนในซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และการฝึกอบรม
 • ความยืดหยุ่น: RPA ไม่สามารถปรับตัวกับงานที่หลากหลายได้เหมือนพนักงาน RPA เหมาะสำหรับงานที่ซ้ำๆ และมีขั้นตอนที่ตายตัว
 • การวิเคราะห์และตัดสินใจ: RPA ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ RPA ไม่สามารถแทนที่การวิเคราะห์และตัดสินใจของพนักงาน
ต้นทุน

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • ธุรกิจควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบ RPA อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ธุรกิจควรทดสอบระบบ RPA ก่อนใช้งานจริง
 • ธุรกิจควรฝึกอบรมพนักงานให้ใช้ระบบ RPA อย่างถูกต้อง

ทั้งการจ้างพนักงานบัญชีและใช้ระบบ RPA ต่างมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน การตัดสินใจว่าควรเลือกวิธีไหนนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ของธุรกิจ เช่น ประเภทของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ งบประมาณ ทักษะที่มีอยู่ และความต้องการใช้งาน

หากท่านใดสนใจนำระบบ RPA ไปช่วยในการจัดการข้อมูลในองค์กรของท่านไปกับ SO NEXT

ให้ SO NEXT ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานของคุณให้กระซับขึ้น และ ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น เพื่อให้คุณประหยัดเวลาและพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ให้ SO NEXT ช่วย TRANFORMATION  เปลี่ยนเอกสารจาก กระดาษ เปลี่ยนเป็น Digital Files เพื่อง่ายต่อการใช้งาน ค้นหา จัดเก็บ รวมถึงมีความปลอดภัยของข้อมูลและจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในองค์กรของคุณ

นอกจากนี้ RPA ยังสามารถทำงานต่างๆนอกเหนือจากงานบัญชีที่กล่าวมาข้างต้น ได้อย่างเช่น

การจองและการจัดการยานพาหนะ: ช่วนในการจองรถ การตรวจสอบความพร้อมของรถ, และการออกใบแจ้งหนี้.

การจัดการภูมิทัศน์และการดูแลรักษา: ช่วยในการวางแผนงานและการจัดสรรทรัพยากร, การติดตามความคืบหน้าของโครงการ, และการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว.

การสรรหาและการจ้างงาน: ช่วยในการคัดกรองและการสมัครงาน เช่น การกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน, การจัดการการสัมภาษณ์, และการตรวจสอบประวัติ.