บริการจัดทำเงินเดือน พร้อมให้คำปรึกษา

Payroll Outsourcing Services

บริการจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing Services)

คือ บริการจัดทำเงินเดือนพนักงานครอบคลุมเรื่องการคำนวณเงินเดือน ประสานงานทางด้านธนาคาร ภาษี ประกันสังคม กองทุนต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ตามกฎหมายกำหนด โดยนำโปรแกรมการคำนวณมาใช้ เพื่อความแม่นยำและมีการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ สำหรับผลลัพธ์ที่ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่มีการปรับปรุงและส่งมอบงานสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

บริการเพิ่มเติมให้ทางลูกค้า

เช่น ระบบการลงเวลา (Time Attendance), การให้คำปรึกษาในเรื่องของกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับระบบ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลงานบริการจัดทำเงินเดือนตามคำนิยามจรรยาบรรณมาตรฐานสากล และยึดถือแผนทำงานที่ได้ตกลงร่วมกันกับองค์กร นโยบาย กระบวนการ แนวปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ใดๆ ที่บังคับใช้ภายในองค์กร และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อดีของบริการจัดทำเงินเดือน

ปรับให้เข้ากับขั้นตอน หรือกระบวนการ (FLOW) ขององค์กรได้ง่าย

สามารถหยืดหยุ่นการคำนวณได้

ลดขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร (ระยะเวลาและต้นทุน)

รูปแบบการให้บริการ

 • การคำนวณเงินเดือนที่มีความแม่นยำ
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขที่มีความซับซ้อนได้
 • การคำนวณภาษีและประกันสังคมตรงตามกฎหมาย
 • กำหนดช่วงเวลาทำงานซับซ้อนได้อย่างไม่จำกัด
 • จัดส่งรายงานและยื่นรายงานให้หน่วยงานต่างๆ
 • ระบบลงเวลา (Time Attendance)
 • Slip เงินเดือนในรูปแบบกระดาษคาร์บอน / E-slip
 • ความปลอดภัยของข้อมูล
 • การคำนวณเงินเดือนที่มีความแม่นยำ
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขที่มีความซับซ้อนได้
 • การคำนวณภาษีและประกันสังคมตรงตามกฎหมาย
 • กำหนดช่วงเวลาทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างไม่จำกัด
 • จัดส่งรายงานและยื่นรายงานให้หน่วยงานต่างๆ
 • ระบบลงเวลา (Time Attendance)
 • Slip เงินเดือนในรูปแบบกระดาษคาร์บอน / E-slip
 • ความปลอดภัยของข้อมูล
 • ปรับแต่งกระบวนการทำงานได้
 • ปรับแต่งระบบต่างๆตามเงื่อนไขขององค์กร
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม