OUR CLIENTS

เราได้รับความไว้วางใจจาก ภาครัฐ และ เอกชน ในการจัดการข้อมูลมากกว่า 100 ล้านข้อมูลต่อปี และมีประสบการณ์ในการบริหารข้อมูลมากกว่า 40 ปีให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจเรื่องคุณภาพงานและบริการที่ดีอย่างแน่นอน

PARTNER