อนาคตแห่งการบริการใน วงการแพทย์ ปรับโฉมด้วย RPA

วงการแพทย์

การแพทย์เป็นสาขาวิชาที่สำคัญและมีบทบาทสำคัญต่อสังคม การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาใน วงการแพทย์ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในปี 2024 หน้าตาของบริการทางการแพทย์จะเปลี่ยนไปอย่างมาก ด้วยการใช้ Robotic Process Automation (RPA) เข้ามาช่วยในกระบวนการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพและเป็นอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มความเร็ว ลดความผิดพลาด และประหยัดต้นทุนได้อย่างมาก ในวงการแพทย์ RPA จึงมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของโรงพยาบาล คลินิก และสถาบันด้านสุขภาพอื่นๆ อย่างมากมาย

การปรับโฉมด้วย RPA

Robotic Process Automation (RPA) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจำลองและทำงานแทนแพทย์หรือพยาบาล ในกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ในวงการแพทย์ การใช้ RPA จะช่วยลดภาระงานที่เป็นรูปแบบซ้ำซ้อนและเร่งความถูกต้องของกระบวนการทำงาน

กระบวนการทำงานของ RPA ใน วงการแพทย์

RPA สามารถทำงานในหลายๆ ด้านของวงการแพทย์ เช่น การจัดการเอกสารทางการแพทย์ การนำเข้าข้อมูลผู้ป่วยลงในระบบ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การเตรียมตัวสำหรับการรักษาผู้ป่วย และการบริการ

 • การจัดการเอกสารทางการแพทย์ช่วยในการค้นหาเอกสารได้เร็วขึ้นถึง 80 %

RPA สามารถช่วยในกระบวนการจัดการเอกสารทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำการค้นหา จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลแบบอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

การจัดการเอกสารทางการแพทย์
 • การนำเข้าข้อมูลผู้ป่วยลงในระบบประหยัดเวลาได้ถึง 30 %

RPA สามารถช่วยในกระบวนการนำเข้าข้อมูลผู้ป่วยลงในระบบได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา โดยอ่านข้อมูลจากเอกสารและระบุข้อมูลที่สำคัญในระบบโดยอัตโนมัต

 • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลดความผิดพลาดของข้อมูล 10 %

RPA สามารถช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการแพทย์ได้ โดยการเปรียบเทียบข้อมูลในระบบกับข้อมูลที่เข้าระบบล่าสุด และแจ้งเตือนหากพบความไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่ขาดหายไป

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 • การเตรียมตัวสำหรับการรักษาผู้ป่วยระยะเวลาการรักษาสั้นลง 10%

RPA สามารถช่วยในกระบวนการเตรียมตัวสำหรับการรักษาผู้ป่วยได้ โดยการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน และเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการรักษา

การเตรียมตัวสำหรับการรักษาผู้ป่วย
 • การนัดหมายสำหรับผู้ป่วยช่วยให้ผู้ป่ายลดเวลาการรอรักษาได้ถึง 50%

  • การยืนยันนัดหมายอัตโนมัติ: RPA สามารถส่งข้อความยืนยันนัดหมายไปยังผู้ป่วยผ่านทาง SMS, อีเมล, หรือแอปพลิเคชันสื่อสารอื่นๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยไม่พลาดนัดหมายของตน
  • การแจ้งเตือนเรื่องนัดหมาย: ระบบสามารถตั้งค่าส่งข้อความแจ้งเตือนก่อนนัดหมายเพื่อเตือนผู้ป่วยให้จำนัดหมายของตนได้ ซึ่งช่วยลดการไม่เข้ารับบริการตามนัด
  • การจัดการการจองคิว: RPA สามารถช่วยจัดการคิวการจองนัดหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการป้องกันการจองคิวซ้ำซ้อนและการจัดสรรเวลานัดหมายอย่างเหมาะสม
  • การปรับเปลี่ยนนัดหมาย: ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนนัดหมายได้อย่างง่ายดายผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชัน โดยระบบ RPA จะปรับเปลี่ยนข้อมูลและแจ้งเตือนให้กับทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์อย่างอัตโนมัติ
การนัดหมายสำหรับผู้ป่วย

ประโยชน์ของการใช้ RPA ในวงการแพทย์

RPA มีประโยชน์มากมายที่สามารถนำเข้าไปใช้ในวงการแพทย์ ในการจัดการนัดหมายทำให้ผู้ป่าวไม่ต้องรอนานรักษาได้ทันท่วงที นอกจากจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการแล้ว ยังช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์และเพิ่มความถูกต้องในการจัดการข้อมูลนัดหมาย ทำให้การบริการดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มคุณภาพในการบริการทางการแพทย์

RPA กำลังพลิกโฉมหน้าบริการของวงการแพทย์ RPA ช่วยให้โรงพยาบาลและคลินิกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้แพทย์และพยาบาลมีเวลามากขึ้นสำหรับการดูแลผู้ป่วย RPA จะมีบทบาทสำคัญในวงการแพทย์ในอนาคต RPA ไม่ได้มาแทนที่แพทย์และพยาบาล แต่ RPA เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้แพทย์และพยาบาลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หากท่านใดสนใจนำระบบ RPA ไปช่วยในการจัดการข้อมูลในองค์กรของท่านไปกับ SO NEXT

ให้ SO NEXT ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานของคุณให้กระซับขึ้น และ ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น เพื่อให้คุณประหยัดเวลาและพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ให้ SO NEXT ช่วย TRANFORMATION  เปลี่ยนเอกสารจาก กระดาษ เปลี่ยนเป็น Digital Files เพื่อง่ายต่อการใช้งาน ค้นหา จัดเก็บ รวมถึงมีความปลอดภัยของข้อมูลและจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในองค์กรของคุณ

นอกจากนี้ RPA ยังสามารถทำงานต่างๆได้อย่างเช่น

การจองและการจัดการยานพาหนะ: ช่วนในการจองรถ การตรวจสอบความพร้อมของรถ, และการออกใบแจ้งหนี้

การจัดการภูมิทัศน์และการดูแลรักษา: ช่วยในการวางแผนงานและการจัดสรรทรัพยากร, การติดตามความคืบหน้าของโครงการ, และการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว

การสรรหาและการจ้างงาน: ช่วยในการคัดกรองและการสมัครงาน เช่น การกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน, การจัดการการสัมภาษณ์, และการตรวจสอบประวัติ