งานเยอะ ?ให้ RPA (Robotic Process Automation) ช่วย

RPA (Robotic Process Automation)

RPA ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจต่างๆ ล้วนต้องแข่งขันกันมากขึ้น การทำงานแบบเดิมๆ ที่เน้นใช้แรงงานคนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็น หนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ RPA (Robotic Process Automation) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ทำงานอัตโนมัติแทนมนุษย์ โดยสามารถทำงานซ้ำๆ ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

การนำ RPA มาช่วยในงานที่ซ้ำๆ จำเจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างเห็นได้ชัด ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงานลง อีกทั้งยังช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานด้วยมนุษย์ได้อีกด้วย

ประสิทภาพ RPA

ตัวอย่างงานต่างๆ ที่สามารถให้ RPA (Robotic Process Automation) ช่วยทำงานได้ เช่น

  • งานด้านธุรการ เช่น การบันทึกข้อมูล การพิมพ์เอกสาร การส่งอีเมล
  • งานด้านบัญชี เช่น การบันทึกบัญชี การออกใบแจ้งหนี้ การติดตามหนี้สิน
  • งานด้านการตลาด เช่น การส่งอีเมลโปรโมชั่น การตอบคำถามลูกค้า
  • งานด้าน IT เช่น การดูแลระบบเครือข่าย การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

การนำ RPA มาช่วยงานเหล่านี้ ช่วยให้ธุรกิจสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงานลงได้เป็นอย่างมาก พนักงานจึงมีเวลาเหลือไปทำงานสร้างสรรค์อื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้มากขึ้น

นอกจากนี้ การนำ RPA มาช่วยทำงาน ยังช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานด้วยมนุษย์ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น RPA สามารถใช้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งออกได้ ซึ่งช่วยลดโอกาสที่ข้อมูลผิดพลาดจะหลุดออกไปสู่สาธารณะได้

อย่างไรก็ตาม การนำ RPA มาช่วยทำงานนั้น ไม่ใช่ว่าจะนำมาใช้แทนแรงงานคนทั้งหมดได้ RPA ยังสามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ โดยมนุษย์สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและดูแลการทำงานของ RPA เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

การนำ RPA มาช่วยทำงาน ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างเห็นได้ชัด ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานด้วยมนุษย์ได้อีกด้วย อย่างไรก็ดี การนำ RPA มาช่วยทำงานนั้น ควรคำนึงถึงลักษณะงานและความพร้อมขององค์กรด้วย เพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หากท่านใดสนใจนำระบบ RPA ไปช่วยในการจัดการข้อมูลในองค์กรของท่านไปกับ SO NEXT

ให้ SO NEXT ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานของคุณให้กระซับขึ้น และ ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น เพื่อให้คุณประหยัดเวลาและพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ให้ SO NEXT ช่วย TRANFORMATION  เปลี่ยนเอกสารจาก กระดาษ เปลี่ยนเป็น Digital Files เพื่อง่ายต่อการใช้งาน ค้นหา จัดเก็บ รวมถึงมีความปลอดภัยของข้อมูลและจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในองค์กรของคุณ

Logo SO+BU 2024 USE-20
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซอย 1 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง 
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทร : 02-363-9300