ยกระดับความปลอดภัยขององค์กรด้วย Cyber Security

ตำแหน่ง cyber-security

Cyber Security คืออะไร วันนี้เราจะมาเล่าให้ทุกคนฟัง  เป็นอาชีพใหม่ ที่มีความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน จากการเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัลเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก อาชีพนี้มุ่งเน้นในการป้องกันและตรวจจับการแฮ็กเกอร์ (hackers) ผู้ไม่ประสงค์ดีที่พยายามเข้าถึงระบบภายในขององค์กร ผู้ที่ทำอาชีพนี้ มักจะมีหน้าที่เฝ้าระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อค้นหาช่องโหว่ที่มีความเสี่ยงและจัดการ กับการเข้าถึงที่ไม่มีอำนาจ การปฏิบัติงานในด้านนี้อาจรวมถึงการทดสอบความปลอดภัยของระบบ โดยการใช้เทคนิคที่เรียกว่า “penetration testing” ” หรือการออกแบบและจัดตั้งระบบการป้องกันข้อมูล เช่น firewall และ intrusion detection system (IDS) เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่พึงประสงค์ในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อาชีพไซเบอร์เป็นอาชีพที่มีอนาคตสูง โดยที่องค์กรและธุรกิจในปัจจุบันมีความต้องการในการป้องกันข้อมูลและความปลอดภัยอย่างมาก เพื่อปกป้องการสูญเสียข้อมูลที่สำคัญและเสี่ยงต่อการโจมตีจากภัยคุกคามทางดิจิทัลต่างๆ ถ้าคุณสนใจเข้าสู่วงการนี้ การศึกษาและฝึกฝนในด้านเทคนิคและความรู้ด้านความปลอดภัยข้อมูลจะเป็นประโยชน์อย่างมาก

หน้าที่ของคนที่ทำตำแหน่ง Cyber Security มีอะไรบ้าง 

หน้าที่ของคนที่ทำงานในตำแหน่งมีหลายอย่างและมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะงานและองค์กรที่ทำงาน อย่างไรก็ตาม นี่คือบางหน้าที่สำคัญที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรับผิดชอบ

 1. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ที่เป็นไปได้ต่อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในองค์กร เพื่อดำเนินการป้องกันข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 2. การพัฒนาและดูแลระบบความปลอดภัย (Security System Development and Maintenance) การออกแบบและพัฒนาระบบความปลอดภัย เช่น การตั้งค่า firewall, intrusion detection systems, antivirus software และอื่นๆ รวมถึงการดูแลระบบให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
 3. ตรวจจับการแฮ็กเกอร์ (Security Monitoring and Incident Response) การตรวจสอบระบบเพื่อตรวจจับกิจกรรมที่ผิดปกติ  
 4. การฝึกอบรมและสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัย (Training and Awareness): การสอนและฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันและตรวจจับการละเมิดความปลอดภัย เพื่อเพิ่มความตระหนักและความเข้าใจในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล. 
 5. การเขียนนโยบายและมาตรการความปลอดภัย (Policy and Procedure Development) การพัฒนานโยบายและมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยข้อมูล รวมถึงการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
 6. วิเคราะห์ระบบทางเทคนิค (Technical Investigation) การสำรวจและวิเคราะห์การเจาะระบบ โจมตีคอมพิวเตอร์ และการละเมิดความปลอดภัยเพื่อทราบถึงวิธีการที่ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้เพื่อเข้าถึงระบบ 
 7. ประสานงาน (Collaboration) การทำงานร่วมกับทีม IT Develop เพื่อให้การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นไปอย่างปลอดภัย 

 

หลักการทำงานของ Cyber Security 

 มีหลายองค์ประกอบ ซึ่งหน้าที่ทั้งหมดรวมถึงการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อ การละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ และทั้งหมดนี้ คือหลักการทำงานหลักของไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ 

 1. การป้องกัน (Prevention) การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการถูกโจมตี โดยใช้มาตรการทางเทคนิค เช่น การตั้งค่าระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้มีความปลอดภัย, การใช้งานซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการที่มีช่องโหว่น้อย, และการสร้างนโยบายและมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวด 
 2. การตรวจจับ (Detection) การตรวจสอบ กิจกรรมที่เป็นไปได้ที่มีลักษณะ เป็นการแฮ็กเกอร์ การใช้เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อเพื่อตรวจจับ การทำงานที่ผิดปกติ 
 3. การตอบสนอง (Response) รับรู้ทันทีเมื่อมี การละเมิดความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อยับยั้งการรั่วไหลของข้อมูล รวมถึงการทำความเข้าใจและวิเคราะห์ ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรและมีผลกระทบอย่างไร ต่อระบบและองค์กร 
 4. การคาดการณ์ (Prediction) การใช้ข้อมูลและข้อสรุปทางด้านความปลอดภัย เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์แนวโน้มการโจมตีอนาคต การคาดการณ์เหล่านี้สามารถช่วยให้หน่วยงานมีการเตรียมตัวและป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น 
 5. การซ่อมแซม (Remediation) แก้ไขความเสียหายหรือช่องโหว่ที่ถูกโจมตี เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 6. การฝึกอบรมและการเรียนรู้ (Education and Learning) การฝึกอบรมและการสร้างความรู้ใหม่ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก การเพิ่มความตระหนักและความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย 
รักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี

ุรกิจอะไรที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

มีบริษัทหรือธุรกิจใดก็ตามที่มีข้อมูลสำคัญหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตควรมีการให้ความสำคัญและการดูแลรักษาความปลอดภัยด้าน ความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูง เพราะอาจมีผลกระทบที่รุนแรงต่อธุรกิจเมื่อมีการโจมตีหรือการละเมิดความปลอดภัยเกิดขึ้น ดังนี้คือธุรกิจบางประเภทที่มีความสำคัญในด้าน Cyber Security

 1. บริษัทที่มีข้อมูลลูกค้า บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เช่น บริษัทการเงิน, บริษัทสาธารณูปโภค, บริษัทเทคโนโลยี, ร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น ต้องมีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้า 
 2. บริษัทที่มีความลับ บริษัทที่มีข้อมูลที่มีความลับ เช่น ข้อมูลทางการค้า, ข้อมูลทางการเงิน, ข้อมูลวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ต้องมีการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องความลับและไม่ให้ข้อมูลถูกเปิดเผยหรือถูกโจมตี 
 3. บริษัทที่มีระบบสารสนเทศที่สำคัญ เช่น ระบบการผลิต, ระบบบริหารจัดการสินค้า, ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า เป็นต้น ต้องมีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลหรือระบบถูกเข้าถึงหรือถูกทำลายโดยไม่พึงประสงค์ 
 4. บริษัทที่มีความเสี่ยงจากการโจมตีและภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ บริษัทที่มีความเสี่ยงจากการโจมตีและภัยคุกคามต่างๆ เช่น การโจมตีด้านความปลอดภัยด้านเงิน, การโจมตีด้านความปลอดภัยด้านกลางที่ดิน, การโจมตีด้านความปลอดภัยด้านโรงงาน จำเป็นต้องมีการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
 5. บริษัทที่มีการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่น บริษัทที่มีการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันต่างๆ จำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลหรือระบบถูกเข้าถึงหรือถูกนำไปใช้โดยไม่พึงประสงค์ 
 6. หน่วยงานของรัฐ เช่น หน่วยงานรัฐบาล, หน่วยงานทางกฎหมาย, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านสาธารณะ เป็นต้น มีความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลประชาชน 
 7. โรงพยาบาลและสถานบริการด้านสุขภาพ โรงพยาบาลและบริการด้านสุขภาพต้องรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ป่วยและข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสุขภาพถูกเข้าถึงหรือถูกนำไปใช้โดยไม่พึงประสงค์ 
 8. บริษัทที่มีการใช้งานระบบ IoT (Internet of Things)  เช่น บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บริษัทที่มีการใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติ  

 

ึงสรุปได้ว่า   

การมี Cyber Security เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจทุกประเภท
เพราะช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญ, รักษาความน่าเชื่อถือของธุรกิจ, ป้องกันความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจ, ปฏิบัติตามกฎหมาย, และลดความเสี่ยงจากการโจมตีของแฮกเกอร์
ทางดิจิทัล การลงทุนในด้านการรักษาความปลอดภัย ไซเบอร์ เป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดเพื่อความมั่นคงของธุรกิจ
ในยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันอีกด้วย

หากคุณมีความต้องการพนักงาน อาชีพดังกล่าว  บริษัทเรามีบริการสรรหาพนักงานสาย IT Developer ด้วยทีมสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์  มาร่วมพูดคุยกับเรา เพื่อเริ่มต้นป้องกันความเสี่ยงทางดิจิทัลได้คนได้ทันใจ พร้อมใช้งาน