พลิกวิกฤตสู่โอกาสด้วย กลยุทธ์ Outsourcing

Outsourcing

ในยุคดิจิทัลที่การแข่งขันดุเดือด ธุรกิจต่างๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย ทรัพยากรที่มีจำกัด เวลาอันรัดกุม และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนแต่ท่ามกลางวิกฤตนี้ ยังมีโอกาสซ่อนอยู่ การใช้กลยุทธ์ Outsourcing อย่างชาญฉลาด เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพธุรกิจของคุณ พลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส และขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จ 4 กลยุทธ์Outsourcing ทรงพลัง ดังต่อไปนี้ จะช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวข้ามขีดจำกัดและบรรลุเป้าหมาย

Workforce Outsourcing เพิ่ม-ลด กำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ

การจ้างงานภายนอก หรือ Workforce Outsourcingเป็นกลยุทธ์ที่สามารถนำมาใช้ เพื่อให้บริษัทสามารถปรับจำนวนพนักงานได้ตามความต้องการของธุรกิจอย่างรวดเร็ว เช่น การเพิ่มพนักงานในช่วงที่มีงานมาก หรือการลดจำนวนพนักงานในช่วงที่งานน้อย วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้เป็นอย่างดีและช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างทันท่วงที

ลักษณะงานที่เหมาะสม

– งานขาย
– งานการผลิต
– การบริการลูกค้า
– งานอีเวนท์

ลักษณะงานแบบนี้จะเหมากับการใช้ Workforce Outsourcingเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นงานที่ยังต้องใช้ทรัพยากรบุคคลในการสื่อสาร และความความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการทำงาน การคาดเดาจำนวนพนักงานเป็นไปได้ยาก ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้น ๆ Workforce Outsourcingจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อไม่ให้บริษัทต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับลดพนักงาน

Business Process Automation (BPA) ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ

การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ หรือ Business Process Automation (BPA) คือ การใช้เทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อให้กระบวนการที่ซ้ำซ้อน และต้องการความแม่นยำสูง สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ เป้าหมายหลักของ BPA คือลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน ปรับปรุงการดำเนินงานให้รวดเร็ว ข้ามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น และมีประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น

ลักษณะงานที่เหมาะสม

– การประมวลผลใบแจ้งหนี้
– การทำรายงานการเงิน
– การป้อนและจัดการข้อมูล
– การสแกนและจัดเก็บเอกสาร

ลักษณะงานที่มีรูปแบบซ้ำ ๆปริมาณมาก มีขั้นตอนชัดเจนตามลำดับจะเหมาะกับการใช้ Business Process Automation เป็นอย่างมาก เพราะเป็นงานที่มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการทำงานค่อนข้างง่าย ด้วยปริมาณงานที่เข้ามา และเวลาในการทำงานที่ค่อนข้างจำกัด Business Process Automation จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดข้อผิดพลาดจากการทำงานได้เป็นอย่างดี

Business Process Outsourcing(BPO) ให้บริษัทมุ่งเน้นที่กิจกรรมหลักของธุรกิจ

การจ้างกระบวนการทางธุรกิจจากภายนอก หรือ Business Process Outsourcing(BPO) เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้องค์กรสามารถโฟกัส Core business ได้อย่างเต็มที่ โดยการมอบหมายงานที่ไม่ใช่ Core business ให้กับผู้ให้บริการภายนอก ทำให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถใช้เทคโนโลยีรวมไปถึงทักษะเฉพาะทางจากผู้ให้บริการภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานนั้น ๆได้อย่างเต็มที่

ลักษณะงานที่เหมาะสม

– การบริหารทรัพยากรบุคคล
– การจัดการด้าน IT
– การจัดการด้านการเงินและบัญชี
– การจัดการข้อมูลและเอกสาร

ลักษณะงานที่ไม่เกี่ยวกับการสร้างรายได้ หรือ สร้างคุณค่าให้บริษัท ซึ่งงานเหล่านี้เหมาะกับการใช้ Business Process Outsourcing(BPO) เป็นอย่างมาก เพราะต้องการการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นที่ Core business ของธุรกิจได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆกับพนักงาน รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ต้องลงทุน และยังได้งานที่มีประสิทธิภาพตามที่บริษัทต้องการ

Business Process Management (BPM) จัดการกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ

Business Process Management (BPM) เป็นการจัดการกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการจัดการอย่างเป็นระเบียบ ควบคุม และปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด BPM ใช้เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ มีความสอดคล้องกัน ลดความซับซ้อน และรวบรวมข้อมูลให้อยู่ที่เดียวกันอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการจัดการ และใช้งาน

ลักษณะงานที่เหมาะสม

– การบริหารโครงการ
– การบริหารจัดการบุคลากร
– การบริหารจัดการลูกค้าและการขาย
– การบริหารจัดการข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล

ลักษณะงานแบบนี้จะเหมากับการใช้ Business Process Management เป็นอย่างมาก เพราะจะต้องใช้จำนวนข้อมูลมหาศาลในการคิด วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน การทำงาน ให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานและข้อมูลไม่ผิดเพี้ยน การประยุกต์ใช้ BPM ในด้านต่าง ๆ ข้างต้นจะช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้กลยุทธ์ Outsourcingจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการบริหารจัดกาธุรกิจ กลยุทธ์เหล่านี้ช่วยลดต้นทุน เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ เข้าถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ้น และเสริมความสามารถในการแข่งขัน ทำให้บริษัทสามารถเติบโต และปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์เหล่านี้ก็ควรเลือกให้เหมาะสมสำหรับธุรกิจ ทั้งนี้ ธุรกิจควรศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และเลือกผู้ให้บริการOutsourcing ที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในงานที่ต้องการ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะได้รับผลลัพธ์ที่คุ้มค่า และสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

 

หากท่านใดสนใจ ใช้กลยุทธ์ Outsourcing ไปช่วยในลดต้นทุนแรงงานในองค์กรของท่านไปกับ SO NEXT

ให้ SO NEXT ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานของคุณให้กระซับขึ้น และ ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น เพื่อให้คุณประหยัดเวลาและพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ให้ SO NEXT ช่วย TRANFORMATION  เปลี่ยนเอกสารจาก กระดาษ เปลี่ยนเป็น Digital Files เพื่อง่ายต่อการใช้งาน ค้นหา จัดเก็บ รวมถึงมีความปลอดภัยของข้อมูลและจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในองค์กรของคุณ

SO PEOPLE ที่เราให้บริการจัดหาบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ช่างเทคนิค พนักงานขับรถ พนักงาน IT พนักงานธุรการและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการให้บริการบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ การันตีพนักงานพร้อมเริ่มงานภายใน 3 วัน

SO WHEEL บริการรถเช่าสำหรับลูกค้า มีทั้งแบบเช่าขับเองและเช่าแบบพร้อมคนขับ มีทั้งรถตู้ รถเก๋ง รถกระบะ และล่าสุดรถเช่าดัดแปลงตามการใช้งาน ที่พร้อมให้บริการลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกธุรกิจ มีฟังก์ชั่นให้เลือกหลากหลาย ประสบการณ์ให้บริการรถเช่ามามากกว่า 20 ปี พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการ

SO GREEN บริการดูแลสวนและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ออกแบบการจัดสวนเสริมภาพลักษณ์องค์กร พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลและรักษาต้นไม้ โดยมีทีมรุกขกรมืออาชีพ