SO NEXT ผู้ให้บริการ Digitize Data Solution ในรูปแบบ Business Process Outsourcing (BPO) และมอบผลลัพธ์แบบ Turnkey Project

SO NEXT ที่ปรึกษาและให้บริการด้านการจัดการข้อมูลต่างๆ ทางธุรกิจ ในรูปแบบ Business Process Outsourcing และส่งมอบผลลัพธ์แบบ Turnkey Project